2 settembre 2009

Croatia-Serbia Cross-Border Programme

This programme offers the opportunity to develop cross-border projects under different programme measures within the IPA Cross-border Programme Croatia-Serbia 2007-2013 framework.

IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) is an instrument for financing the programmes between EU member countries, candidate countries and potential candidate countries.
CBC (Cross-Border Cooperation) is an important part of EU regional policy whose objective is to mitigate adverse effects of borders on the social and economic situation in the cross-border areas.
CBP Croatia-Serbia has the objective to stimulate cross-border cooperation, improving good neighbourly relations and regional economy in a socially and environmentally sustainable way.


These objectives will be achieved through the next specific priority objectives and measures:
Priority 1: Sustainable socio-economic development specific priority objectives are:
To promote business cooperation, increase cross-border trade, develop labour market mobility, cross-border RDI and joint economic planning
 • To stimulate tourism development based on the cross-border regional identity and the natural and cultural assets of the cross-border region
 • To protect and safeguard the natural assets of the cross-border region by taking joint actions and by increasing public awareness
 • To promote good neighbourly relations across the border between local communities
 • These objectives will bi achieved through the following measures:

  • Measure 1.1. Economic development
  • Measure 1.2. Environmental protection
  • Measure 1.3. People-to-people

  Priority 2: Technical Assistance specific priority objectives are:

  • To ensure the efficient operation of programme-relevant structure
  • To provide and disseminate programme information to national authorities, the general public and programme beneficiaries
  • To improve the capacity of potential beneficiaries, particularly within the programming area, to prepare and subsequently implement high quality programme operations
  • To provide technical expertise for external programme evaluations

  These objectives will bi achieved through the following measures:

  • Measure 2.1. Programme administration and implementation
  • Measure 2.2. Programme information, publicity and evaluation


  ELIGIBLE AREA/PROGRAMSKO PODRUCJE


  Prekogranicni program Hrvatska-Srbija nudi mogucnosti za razvoj prekogranicnih projekata sprovedenih raznim merama u okviru IPA Prekogranicnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013.

  IPA (Instrument za Predpristupnu Pomoc) je instrument za finansiranje programa izmedju drzava clanica EU, drzava kandidata i drzava potencijalnih kandidata.
  CBC (prekogranicna saradnja) je vazan deo regionalne politike EU-a ciji je cilj da ublazi negativni uticaj granica na socijalno i ekonomsko stanje u prekogranicnim podrucjima.
  CBP Hrvatska-Srbija ima za cilj podsticanje prekogranicne saradnje, poboljsanje dobrosusedskih odnosa i regionalne ekonomije na socijalno i ekoloski odrziv nacin.

  Opsti ciljevi ce se ostvariti putem sledecih specificnih prioritetnih ciljeva i mera:
  Prioritet 1: Odrzivi drustveno-ekonomski razvoj ciji su specificni prioritetni ciljevi:

  • Promovisanje poslovne saradnje, povecanje prekogranicne trgovine, razvoj mobilnosti na trzistu rada, prekogranicnih institucija za istrazivanje i razvoj i zajednicko ekonomsko planiranje
  • Stimulisanje razvoja turizma na osnovama prekogranicnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekogranicnog podrucja
  • Zastita i ocuvanje prirodnih dobara prekogranicnih regija preduzimanjem zajednickih akcija i podizanjem nivoa javne svesti
  • Unapredjenje dobrosusedskih prekogranicnih odnosa medju lokalnim zajednicama

  Ovi ciljevi ce se sprovesti putem sledecih mera:

  • Mera 1.1. Ekonomski razvoj
  • Mera 1.2. Zastita zivotne sredine
  • Mera 1.3. Ljudi za ljude

  Prioritet 2: Tehnicka pomoc ciji su specificni prioritetni ciljevi:

  • Da osigura efikasno delovanje struktura relevantnih za program
  • Da ucini informacije o programu dostupnima i rasprostrani ih nacionalnoj vlasti, javnosti i korisnicima programa
  • Da poboljsa sposobnosti potencijalnih korisnika, posebno onih unutar programskog podrucja, da pripremi i kasnije sprovede operacije visokog kvaliteta unutar programa
  • Da osigura tehnicku ekspertizu za spoljne evaluacije programa

  Ovi ciljevi ce se sprovesti putem sledecih mera:

  • Mera 2.1. Administracija i implementacija programa
  • Mera 2.2. Informisanje, promocija i evaluacija programa

  Nessun commento:

  Posta un commento